Nawigacja

O projekcie Dolnośląska e-szkoła Pracownia przyrodnicza Szkolenia

"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian..."

O projekcie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim uczestniczy w realizacji projektu
„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.
Cele szczegółowe projektu: wsparcie merytoryczne i finansowe 250 szkół realizujących projekty kluczowe we wdrożeniu programów rozwojowych; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn; rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT i nauk matematyczno – przyrodniczych poprzez stymulowanie aktywności fizycznej ucznia.


W ramach projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim realizuje:

-  koło przyrodnicze
   (2 godz. w tygodniu, prowadzący: Natalia Włodarska)

-  koło matematyczne
   (2 godz. w tygodniu, prowadzący: Małgorzata Pałka),

-  koło informatyczne
   (2 godz. w tygodniu, prowadzący: Andrzej Ryngwelski),

-  zajęcia wyrównawcze z matematyki
   (2 godz. w tygodniu, prowadzący: Małgorzata Pałka),

-  opiekę psychologiczno – pedagogiczną tutora
   (3 godz. w tygodniu, prowadzący: Marta Szczerepa, Lidia Ryngwelska, Maria Józefowicz),

wyjazdy do MultiCentrum dla 3 grup uczniów (po 25 osób),

-  3 wycieczki dydaktyczne (dwie jednodniowe i jedna dwudniowa) dla łącznej grupy 60 uczniów,

-  zajęcia pozaszkolne (realizacja międzyszkolnych projektów edukacyjnych).


Uczestnicząc w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim uczestniczy także w projektach komplementarnych:

-  Dolnośląska e – szkoła (RPO WD 2.2),

-  Pracownia przyrodnicza w każdej gminie (RPO WD 7.2) – jako jedyna szkoła w gminie Lwówek Śląski,

-  Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (PO KL Działanie 9.4).

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim
    ul. Pałacowa 11
    59 - 600 Lwówek Śląski
  • Tel./Fax:
    +48 75 782 43 52

Galeria zdjęć